Tabuleiros

Tabuleiros para Xadrez ou Damas
 

MADEIRA, MOUSE PAD OU SILICONE